Regulamin Diva Dance Studio

 

I Postanowienia Wstępne:

1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „Umowy Członkowskiej”, a także wszystkich innych osób przebywających na terenie Studia.

2. Uczestnictwo w kursie tańca jest jednocześnie akceptacją każdego punktu regulaminu i jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych

3. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji szkoły w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez szkołę jego patronów.

4. Studio zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu i zobowiązuje się do poinformowania o tym kursantki drogą mailową/telefoniczną/przez facebook’a

II Postanowienia ogólne:

1. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu lub innych odurzających substancji. Osoby będące pod wpływem tych substancji nie mają prawa wstępu do studia.

2. Studio nie podnosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy. Wartościowe przedmioty można na czas zajęć pozostawić w szafkach w szatni.

3. Kursantki mają prawo do fotografowania oraz nagrywania filmów na terenie całego studia oraz w trakcie zajęć. Szkoła będzie wdzięczna za oznaczeniem nas na zdjęciu/ filmie 😉

4. Muzyka jest dostępna wyłącznie dla pracowników studia

III Zapisy na zajęcia

1. Zapisu na zajęcia można dokonać w jeden z poniższych sposobów:

– w siedzibie szkoły, ul. Wierzbięcice 46, Poznań

– mailowo

– telefonicznie

– wiadomość na facebook’u

1. Szkoła oferuje następujące rodzaje karnetów:

– karnet na 4 zajęcia (1 h / tyg.)

– karnet na 4 zajęcia (1,5 h / tyg.)

– karnet na 8 zajęć (2 h / tyg.)

Karnety ważne 1 miesiąc.

1. Zajęcia realizowane są w systemie zajęć grupowych, indywidualnych i dla mniejszych grup.

2. Kursant może dopisać się do grupy początkującej pole dance, która już rozpoczęła zajęcia max 2 tyg., od pierwszych zajęć. W przypadku, kiedy kursant już wcześniej uczęszczał na zajęcia Pole Dance, może zapisać się do istniejącej grupy po wcześniejszej konsultacji ze szkołą (w celu dopasowania odpowiedniego poziomu).

IV Płatności za zajęcia

1. Płatności można dokonać na jeden z poniższych sposobów:

– przelewem na rachunek studia

– gotówką w recepcji studio

1. Karnet może być opłacony najpóźniej w dniu pierwszych zajęć z karnetu.

2. Tylko opłacony i ważny karnet upoważnia do uczestnictwa w zajęciach.

V Zajęcia

1. Szkoła oferuje zajęcia w systemie:

– regularnych karnetów – uczestnik jest przypisany do konkretnej grupy lub terminu zajęć indywidualnych

– jednorazowych zajęć indywidualnych

– open pole – zajęcia otwarte, studio i rurki są do dyspozycji kursantów
– pojedynczych zajęć

1. Zajęcia grupowe pole dance zostaną uruchomione w momencie, gdy zapisze się minimalna liczba chętnych, czyli 5 osób. O dacie rozpoczęcia kursanci zostaną poinformowani drogą mailową, nie później niż na 3 dni przed datą rozpoczęcia.

2. Ilość osób na zajęciach grupowych pole dance jest ograniczona do 11.

3. Ilość osób na innych zajęciach grupowych będzie podana na stronie internetowej.

4. Ilość osób na zajęciach open pole jest ograniczona do 11 i obowiązują zapisy.

5. Na zajęcia pole dance obowiązuje strój:

– krótkie spodenki

– koszulka na ramiączkach

– ćwiczymy na boso lub w baletkach, napalcówkach, skarpetkach

Na pozostałych zajęciach informacje o obowiązującym stroju przedstawi instruktor.

1. Na zajęciach pole dance obowiązuje zakaz aplikacji własnych środków zwiększających tarcie bez zgody instruktora.

2. Zabrania się samodzielnej zmiany funkcji statyczno- obrotowej rur oraz używania innego sprzętu do ćwiczeń.

3. Osoby trzecie, nieznajdujące na liście uczestników kursu mogą przebywać na sali tanecznej w trakcie zajęć po uzyskaniu odpowiedniej zgody.

4. Szkoła ma prawo do rozwiązania grupy w przypadku zbyt małej liczby kursantów. W takiej sytuacji osobom zapisanym zostanie zaproponowana inna grupa lub zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

VI Odwołanie zajęć, zastępstwa, rozwiązanie grupy przez szkołę

1. W sytuacjach losowych Diva ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z klientami lub karnet zostanie przedłużony o jedne zajęcia.

2. Zajęcia odbywają się przy minimum 3 osobach. Jeśli nikt nie zgłosił swojej nieobecności zajęcia odbędą się normalnie. Jeśli większość grupy zgłosiła swoją nieobecność i na zajęciach nie będzie minimum 3 osób, studio odwołuje zajęcia w danej grupie, o czym zobowiązuje się poinformować klientów. A procedura przebiegnie jak w podpunkcie 1.

3. Szkoła ma prawo do rozwiązania lub połączenia grup w przypadku zbyt małej liczby kursantów. W przypadku rozwiązania osobom zapisanym zostanie zaproponowana inna grupa lub zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

4. Studio zastrzega sobie prawo do redukcji liczby godzin zajęć w okresie letnim (czerwiec-sierpień)

5. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora szkoła ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na zajęcia grupowe bez konieczności wcześniejszego informowania Klientów.

VII Odrabianie zajęć

1. Klient posiadający karnet na zajęcia grupowe pole dance ma możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach, jeśli zgłosi swoją nieobecność najpóźniej do godziny 12.00 w dniu zajęć, mailowo, telefonicznie lub na facebook’u:

– dwukrotnie w przypadku karnetu na 8 zajęć

– jednokrotnie w przypadku karnetu na 4 zajęcia

1. Odrobić nieobecność można na zajęciach Open Pole

2. Liczba miejsc na Open Pole jest ograniczona, w związku z czym obowiązują zapisy

3. Klient posiadający karnet na zajęcia indywidualne ma możliwość przełożenia swoich zajęć, jeśli zgłosi swoją nieobecność najpóźniej dzień wcześniej mailowo, telefonicznie lub na facebook’u

VIII Cennik usług

1. Cennik świadczonych usług jest podawany do publicznej wiadomości.

2. Wszystkie karnety mają określony czas ważności. Po upływie tego terminu niewykorzystane zajęcia przepadają oraz nie zostają przepisane na kolejny miesiąc. Istnieje możliwość odrobienia zajęć tylko zgodnie z przestrzeganiem paragrafu VII

IX Bezpieczeństwo

1) Z usług szkoły tańca prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ZOFIA GRAY – HYLLA LA DIVA mają prawo korzystać wszyscy chętni na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy złożą podpisane własnoręcznie oświadczenie o udziale w zajęciach tanecznych POLE DANCE.

2) Przed podjęciem zajęć uczestnik powinien poddać się kontroli stanu zdrowia u lekarza w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach POLE DANCE.

3) Uczestnicy z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

4) Uczestnicy zobowiązują się wykonywać polecenia i wskazówki instruktora tańca oraz zobowiązują się wykonywać poszczególne ćwiczenia i figury jedynie w jego obecności.

Szkoła tańca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane wykonywaniem ćwiczeń i figur pod nieobecność instruktora tańca, wbrew jego instrukcjom i wskazówkom, bądź w przypadku wykonywania ćwiczeń przekraczających indywidualne możliwości zdrowotne uczestnika. W tym zakresie obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania ćwiczeń na własną rękę. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu, uczestnik działa na własne ryzyko i odpowiedzialność.

5) Szkoła tańca nie sprawuje nadzoru oraz opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami w czasie przed zajęciami, po zajęciach oraz pomiędzy zajęciami. W tym zakresie rodzice/opiekunowie niepełnoletnich są zobowiązani zorganizować nad nimi opiekę własnym zakresie.

6) Szkoła tańca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo niepełnoletniego, który opuści zajęcia w trakcie ich trwania. Szkoła tańca nie ma obowiązku powiadamiania o tym fakcie rodziców/opiekunów dziecka.

7) Szkoła tańca ponosi odpowiedzialność jedynie na normalne następstwa swojej działalności.

8) Odpowiedzialność Szkoły tańca jest wyłączona:

a) gdy zaistniała tzw. siła wyższa (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia),

b) za zachowania osób trzecich,

c) gdy do braku wykonania lub nienależytego wykonania umowy doszło z powodu działania lub zaniechania uczestnika.

9) Uczestnik bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność i nie może składać pod adresem Szkoły tańca żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z udziałem w tych zajęciach, chyba że zostały one spowodowane przez Szkołę tańca w sposób zawiniony.